In de zoektocht naar duurzame oplossingen voor de transport- en luchtvaartindustrie heeft biodiesel zich opgeworpen als een veelbelovende kandidaat. Deze alternatieve brandstof, gemaakt van hernieuwbare bronnen, heeft een aanzienlijke impact op de reductie van broeikasgasemissies en draagt bij aan een schonere en groenere planeet. In deze blog gaan we dieper in op biodiesel, de productie ervan en de impact op transport en luchtvaart.

Wat is Biodiesel?

Biodiesel is een hernieuwbare brandstof die wordt geproduceerd uit biologisch materiaal, zoals plantaardige oliën, dierlijke vetten en afvaloliën. Deze grondstoffen worden onderworpen aan een proces genaamd transesterificatie, waarbij ze worden omgezet in een vloeibare brandstof die compatibel is met conventionele diesel.

Voordelen van biodiesel

 1. Vermindering van broeikasgasemissies: Biodiesel heeft aanzienlijk lagere emissies van koolstofdioxide (CO2) en andere schadelijke gassen in vergelijking met fossiele diesel. Dit draagt bij aan de vermindering van de opwarming van de aarde.

 2. Vermindering van luchtverontreiniging: Biodiesel produceert minder roet, zwavel en andere schadelijke stoffen die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid en het milieu.

 3. Minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen: Door over te schakelen op biodiesel, verminderen we de afhankelijkheid van eindige fossiele brandstoffen en bevorderen we de diversificatie van energiebronnen.

 4. Creëert nieuwe economische kansen: De productie en distributie van biodiesel stimuleren nieuwe bedrijfskansen en kunnen lokale economieën versterken.

Proces van productie biodiesel

Het productieproces van biodiesel omvat verschillende stappen:

 1. Verzamelen van grondstoffen: De belangrijkste grondstoffen voor biodiesel zijn plantaardige oliën, dierlijke vetten en afvaloliën. Deze worden verzameld en gereinigd om onzuiverheden te verwijderen.

 2. Transesterificatie: In dit proces worden de grondstoffen omgezet in biodiesel door middel van een chemische reactie met methanol of ethanol. Hierdoor ontstaan biodiesel en glycerine als bijproduct.

 3. Scheiding en raffinage: De geproduceerde biodiesel wordt gescheiden van de glycerine en vervolgens geraffineerd om eventuele resterende onzuiverheden te verwijderen.

 4. Opslag en distributie: De resulterende biodiesel wordt opgeslagen en gedistribueerd naar tankstations en industriële klanten.

Impact op transportsector

Biodiesel heeft een directe impact op de transportsector:

 1. Minder CO2-uitstoot: Voertuigen die op biodiesel rijden, stoten minder CO2 uit dan voertuigen die op fossiele brandstoffen rijden. Dit draagt bij aan de inspanningen om de klimaatverandering tegen te gaan.

 2. Verbeterde luchtkwaliteit: Biodiesel produceert minder schadelijke uitlaatgassen, wat resulteert in schonere lucht en een betere leefomgeving voor de bevolking.

Impact op luchtvaart

Hoewel de luchtvaartindustrie voornamelijk afhankelijk is van vliegtuigbrandstof op basis van kerosine, worden er ook stappen gezet om biobrandstof luchtvaart in te zetten:

 1. Testvluchten met biodiesel: Er zijn succesvolle testvluchten uitgevoerd met vliegtuigen die deels op biodiesel vlogen. Dit opent de deur naar een mogelijke verschuiving naar meer duurzame brandstofbronnen.

 2. Onderzoek en ontwikkeling: Onderzoekers en ingenieurs werken samen om de productie en efficiëntie van biodiesel als luchtvaartbrandstof te verbeteren.

Biodiesel heeft echt enorm veel  potentieel om een significante bijdrage te leveren aan de verduurzaming van zowel de transport- als luchtvaartindustrie. Door de voordelen op het gebied van emissiereductie en verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, opent biodiesel de weg naar een schonere en groenere toekomst voor de mobiliteitssector. Het is belangrijk dat overheden, industrieën en consumenten samenwerken om de adoptie van biodiesel te versnellen en zo bij te dragen aan een duurzamere planeet.

Je houd misschien ook van..

Geef een reactie