Artikel

Faunabeheer


Wist u dat in Nederland in beginsel alle grote zoogdieren worden bejaagd? Preciezer geformuleerd: het is (overheids)beleid dat alle bejaagbare dieren - óók in natuurgebieden - door jacht om het leven worden gebracht.Daarvoor hanteert men uiteenlopende motieven:

• Omwille van overlast;

• vanwege veiligheidsreden;

• natuurbeheer;

• aantalsregulatie;

• ter bevoordeling van andere meer gewenste soorten (soortgericht beheer)

• ter voorkoming van natuurlijke sterfte;

• om recreatieve redenen: jagen is leuk en spannend.
Achter deze ‘rijke’ buit van kennelijk overbodige vosjes is geen logica te ontdekken. Hier zal ‘jachtinstinct’ wel de belangrijkste drijfveer zijn.

Bejaging gebeurt onder andere met geweervuur, dodelijke gassen, met behulp van vangkooien, netten, vallen, klemmen, stroppen, vergiftiging en verdrinking.

Sinds kort zijn de regels hoe en wanneer te jagen aanzienlijk verruimd. Tegenwoordig mogen straffeloos geluidsdempers, lichtinstallaties, infrarood en digitale technieken, auto's, drijfjachten (‘drukjacht’) en lokmiddelen ingezet worden. Om het even ‘s-nachts of overdag, in of buiten woonwijken, in of buiten natuurgebieden.Dit ree is eerder elders doodgeschoten en het lijk hier in een ‘rustgebied’ (let op de schiettoren in de achtergrond in de bosjes) als lokaas voor de jacht op wilde zwijnen neergelegd. Motief: natuurbeheer?

De jacht wordt heden ten dage zelfs als ‘oplossend’ medium ingezet ter voorkoming van natuurlijke sterfte. Bizar: om te voorkomen dat een dier dood gaat máákt men het dood. Met andere woorden: om een natuurlijk levenseinde te vermijden verkiezen sommigen de dood door de kogel. Meen niet dat dergelijke ‘oplossingen’ altijd doeltreffend zijn. Dieren raken door jacht soms ‘slechts’ verwond en sterven elders een ellendige dood. Jagers verwonden of doden soms zelfs elkaar door misverstanden of onkunde. In april van 2012 werd in Nederland een nietsvermoedende dame, die zich in haar auto op de snelweg begaf, getroffen door geweervuur van een jager die op een belendend perceel recreatieve jacht bedreef op ganzen of eenden.Protest-briefkaart van de Faunabescherming’ tegen de zinloze jacht op wilde zwijnen in de gemeente Epe.


Sticker van de Faunabescherming tegen het doden van wilde dieren.